Σ υ σ τ ή μ α τ α    α σ φ α λ ε ί α ς  -  π ρ ο ϊ ό ν τ α  
Τα συστήματα που εκπροσωπεί η TOPSEC Security Products, είναι συστήματα υψηλών προδιαγραφών, μοντέρνας σχεδίασης και πολύ φιλικά στον χρήστη, αναγνωρισμένων οίκων τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, όπως ο οίκος DSC International, Bentel Security, του ομίλου TYCO Καναδά, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συστήματα που στηρίζονται σε τεχνολογία 4ης γενιάς, ψηφιακά ανοικτού λογισμικού καλύπτοντας απαιτήσεις ασφαλείας από ένα μικρό διαμέρισμα έως μία εργοστασιακή μονάδα.

Τα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν είτε ανεξάρτητα, είτε σαν μικτά μαζί με άλλα συστήματα.

Η TOPSEC Security Products καλύπτει όλο το φάσμα συστημάτων ασφαλείας με εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς:

- Συστήματα συναγερμού
- Συστήματα πυρανίχνευσης
- Συστήματα κλειστού κυκλώματοσ τηλεόρασης (C.C.T.V.)

- Συστήματα μετάδοσης εικόνας
- Συστήματα ελέγχου πρόσβασης Εισόδου / Εξόδου  (ACCESS CONTROL)
- Συστήματα περιμετρικής προστασίας
- Συστήματα ελέγχου βιομηχανικών χώρων
- Συστήματα ηλεκτρονικής προστασίας εμπορευμάτων

Αναλυτικά προσφέρουμε: Μ ε λ ε τ ά μ ε    κ α ι   σ χ ε δ ι ά ζ ο υ μ ε   τ η ν    α σ φ ά λ ε ι ά   σ α ς

dezing
Σε συνεργασία με τον πελάτη, βρίσκουμε και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιομορφίες του χώρου, ικανοποιόντας τις προσδοκίες του πελάτη σε  σχέση με την ασφάλεια του χώρου του.


Σ τ ι ς   κ α λ ύ τ ε ρ ε ς   τ ι μ έ ς   &   σ τ α θ ε ρ ά   υ ψ η λ ή   π ο ι ό τ η τ α

best price
Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος, που απαιτείται για την προμήθεια ενός συστήματος ασφαλείας, προσπαθούμε να ισορροπούμε χαμηλές τιμές σε συνδιασμό με την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο οίκος DSC.


Π ρ ο μ η θ ε ύ ο υ μ ε   &   ε γ κ α θ ι σ τ ο ύ μ ε   τ α   σ υ σ τ ή μ α τ α 

installationΗ εταρεία διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο, που αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει την εγκατάσταση των συστημάτων, καθώς και την εκπαίδευση και ενημέρωαη του πελάτη.Ε ί μ α σ τ ε    δ ί π λ α   σ α ς    &   2 4   ώ ρ ε ς 

call centerΗ εταιρεία είναι διαθέσιμη για κάθε απορία, πρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνιση  χρειαστείτε, ακόμα και όλο το 24ωρο.  Τ ε χ ν ι κ ή    υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η 

technical supportΟι υπηρεσίες μας συνεχίζονται και μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεών μας. Το τεχνικό τμήμα με το έμπειρο προσωπικό του, είναι διαθέσιμο να επιληφθεί και να επιλύσει κάθε παρουσιαζόμενο πρόβλημα.
Επιπλέον, το τμήμα συντήρησης, στα πλαίσια πρόληψης προβλημάτων, αναλαμβάνει και επισκέπτεται τουλάχιστουν μία (1) φορά το έτος τα συστήματα και διενεργεί έλεγχο καλής λειτουργίας, όπως:

- Ελεγχος τροφοδοσίας μονάδας και τρόπου φόρτισης (μετασχηματιστής - ανορθωτής)
- Ελεγχος εφεδρικής συστοιχίας μπαταριών
- Ελεγχος κυκλωμάτων επιτήρησης (ζώνες)
- Καθαρισμός - συντήρηση
- Eπαναρύθμιση περιφεριακών συσκευών
- Ελεγχος καλωδιώσεων
- Ελεγχος προγράμματος (sofware) και πιθανή αναβάθμιση
- Ελεγχος εντολών πληκτρολογίου
- Δοκιμή γενικού συναγερμού
- Ελεγχος επικοινωνίας συστήματος με κεντρικό σταθμό